Nebim V3 – Örnek Özel Tablo Oluşturma Zt Tablo

Nebim V3 üzerinde özel işlemlerimiz için oluşturduğumuz ZT Tablo adında bir modül var.

Bu Modül için örnek tablo oluşturma kodlarını paylaşacağım.

En Önemli Kısım [ID] [uniqueidentifier] NOT NULL, kısmıdır tablomuzda girişlerde Eşşiz id ler tanımlamımızı sağlar

USE [V3_VERITABANI]
GO

/****** Object:  Table [dbo].[ztSiralama]    Script Date: 28.03.2019 11:20:16 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[ztSiralama](
    [ID] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [ProductAtt04] [dbo].[Char30] NOT NULL,
    [Sira] [VARCHAR](10) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[ztSiralama] ADD  DEFAULT (newid()) FOR [ID]
GO

Bu tabloda ürün özelliği 4 e göre sıralama eklenmiştir.